Energie Coöperatie Amsterdamse Haven

Privacystatement

Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A., gevestigd aan Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyvstatement.

Contactgegevens:
https://ecah.amsterdam
Ruijterkade 7 1013AA Amsterdam
+31 020 51 08 589

Reinoud Botman is de Functionaris Gegevensbescherming van Energie Cooperatie Amsterdamse Haven U.A. Hij/zij is te bereiken via info@ecah.amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst zal geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dat doen wel wel als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ecah.amsterdam, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: als u belt of mailt verwerken wij uw gegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor u. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A.) tussen zit. Energie Cooperatie Amsterdamse Haven U.A. gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics, Google Search Console en WordPress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: als we 3 maanden geen contact met u hebben gehad, verwijderen we uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ecah.amsterdam.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Energie Coöperatie Amsterdamse Haven U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ecah.amsterdam